SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức của PHTD được thể hiện chuyên nghiệp và phân bổ phòng ban một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban trong công ty. Sơ đồ tổ chức giúp cho chúng tôi hoạt động một cách hiệu quả nhất, giúp các phòng ban phối hợp nhau chặt chẽ để cùng tạo nên tập thể PHTD vững mạnh và đoàn kết.

ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG

Điều lệ của Công ty Cổ Phần Phân Phối Sản Phẩm Công Nghệ Cao Dầu Khí (dưới đây gọi là “Công ty” ) là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Tổng Công ty được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Điều lệ này được cổ đông của Công ty thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 22/09/2022. Chỉnh sửa, bổ sung theo Nghị quyết hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2022 vào ngày 22 tháng 09 năm 2022 và điều chỉnh bổ sung theo nghị quyết hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22 tháng 09 năm 2022.

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quy chế quản trị của PHTD là hệ thống các nguyên tắc và quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướng, điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những bên có quyền lợi liên quan đến công ty.

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.